network switch
(ネットワークスイッチ)
とは、

『データ通信先を効率よく整備するための機器』

関連記事

コアスイッチ

エッジスイッチ

KVMスイッチ